วารสารรามคาแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Vol.2 No.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
:: วารสารรามคาแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จัดทาข้ึนเพื่อเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงาน ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณชนในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ เพื่อประกอบการศึกษาอ้างอิงค้นคว้าทางการศึกษา
Hit : 1518
Displaying 1-12 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ภาษาไทย ผู้แต่ง Hit  
1ปกใน
69
2สารจากคณบดี
84
3บทบรรณาธิการ
70
4กองบรรณาธิการ
72
5ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ
85
6สารบัญ
71
7ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
Factors Related to Obesity Prevention Behaviors of Students at the Demonstration School, Ramkhamhaeng University, Bangkok
สุกัญญา มีวิริยกุล, สุรีพันธ์ วรพงศธร, เกษม ชูรัตน์, ธวัชชัย วรพงศธร149
8ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
Factors Related to Food Consumption Behaviors of Students at the Demonstration School, Ramkhamhaeng University, Bangkok
จีรนาถ แก้วนุช, เกษม ชูรัตน์, สุรีพันธ์ วรพงศธร, พนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม111
9การเปรียบเทียบต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของผู้ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน
Comparison of Positive Psychological Capital among Caregivers of Depressed Patients with Different Marital Status
Warangkul Konganan104
10การตีตราทางเพศที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้ามเพศในแบบเรียนไทย
Sexual Stigma Among Transgender Students in Thai Textbooks
Kittiwin Dhedchawanagon114
11บทปริทัศน์หนังสือ (book review) ทักษะความคิด: พัฒนาอย่างไร
High Level of thinking skills: how to develop
สมคิด บุญวิเศษ100
12ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพิจารณาบทความ
120

About US

About US Menu

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด