วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Vol.1 No.2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงานทาง วิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณชนในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ เพื่อประกอบการศึกษาอ้างอิงค้นคว้าทางการศึกษา
Hit : 1916
Displaying 1-15 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1โลโก้ปกใน39
2ปกใน43
3สารจากคณบดี65
4บทบรรณาธิการ57
5กองบรรณาธิการ69
6ผู้ทรงประจำฉบับ49
7สารบัญ67
8การบริหารองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักการของสัปปุริสธรรมพระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, อนุวัต กระสังข์57
9เศรษฐกิจสังคมกับแนวทางของพระพุทธศาสนาสังฆรักษ์อนัน สุทฺธิมโน , ประเสริฐ ธิลาว, ระพิน พุทธิสาโร 44
10การส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษปรียา บุญญสิริ55
11สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครชัญญา ศิริทิพย์สกุล, สุนทร แม้นสงวน, ชนะวงศ์ หงส์สุวรรณ, ธงชัย เจริญทรัพย์มณี55
12ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานครปัทมาภรณ์ บุญทัน, เกษม ชูรัตน์, สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร, ธวัชชัย วรพงศธร58
13ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานครนัฎฐาสิริ สิงหนาค, สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร, เกษม ชูรัตน์, พนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม56
14การบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นเลิศ: กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นนริศรา ทองยศ58
15อิทธิพลครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรีเอื้ออัมพร ทิพยทิฆัมพร, สุมาลี มีพงษ์, ปิยวดี จินดาโชติ71

กำหนดการออกวารสาร


ฉบับที่ 1

พฤศจิกายน - ธันวาคม, มกราคม

เปิดรับบทความ

กุมภาพันธ์

กองบรรณาธิการตรวจพิจารณารูปแบบและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

มีนาคม - เมษายน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

พฤษภาคม

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์

มิถุนายน

เผยแพร่วารสาร

ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - กรกฎาคม

เปิดรับบทความ

สิงหาคม

กองบรรณาธิการตรวจพิจารณารูปแบบและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

กันยายน - ตุลาคม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

พฤศจิกายน

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์

ธันวาคม

เผยแพร่วารสาร

© 2021  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved