วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Vol.1 No.2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงานทาง วิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณชนในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ เพื่อประกอบการศึกษาอ้างอิงค้นคว้าทางการศึกษา
Hit : 2935
Displaying 1-15 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ภาษาไทย ผู้แต่ง Hit  
1โลโก้ปกใน
139
2ปกใน
148
3สารจากคณบดี
173
4บทบรรณาธิการ
173
5กองบรรณาธิการ
170
6ผู้ทรงประจำฉบับ
156
7สารบัญ
177
8การบริหารองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักการของสัปปุริสธรรม
Organizational Management Based on Buddhism by the Principle of Sappurisa-Dhumma
พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, อนุวัต กระสังข์204
9เศรษฐกิจสังคมกับแนวทางของพระพุทธศาสนา
Socio-economic and Buddhism guidelines
สังฆรักษ์อนัน สุทฺธิมโน , ประเสริฐ ธิลาว, ระพิน พุทธิสาโร 170
10การส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
Enhancement for Gifted Children
ปรียา บุญญสิริ179
11สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
Physical Fitness Correlated with the Health of Lower Secondary School Students at Demonstration Schools in Bangkok Metropolis Under the Jurisdiction of the Office of the Higher Education Commission
ชัญญา ศิริทิพย์สกุล, สุนทร แม้นสงวน, ชนะวงศ์ หงส์สุวรรณ, ธงชัย เจริญทรัพย์มณี169
12ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
Factors Related to Stress of High School Students at Ramkhamhaeng University Demonstration School, Bangkok
ปัทมาภรณ์ บุญทัน, เกษม ชูรัตน์, สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร, ธวัชชัย วรพงศธร185
13ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
Factors Related to Health Promotion Behaviors of Students at the Demonstration School, Ramkhamhaeng University, Bangkok
นัฎฐาสิริ สิงหนาค, สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร, เกษม ชูรัตน์, พนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม185
14การบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นเลิศ: กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
Management to the Excellence: A Case Study of Banphai Industrial and Community Education College, Khon Kaen Province
นริศรา ทองยศ182
15อิทธิพลครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อผลสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี
The Influencing of Families Communities and Academies to the Ordinary National Educational Test Score of Grade 9 Students in Kanchanaburi Province
เอื้ออัมพร ทิพยทิฆัมพร, สุมาลี มีพงษ์, ปิยวดี จินดาโชติ211

About US

About US Menu

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด