วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Vol.1 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงานทาง วิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณชนในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ เพื่อประกอบการศึกษาอ้างอิงค้นคว้าทางการศึกษา
Hit : 35917
Displaying 1-16 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ภาษาไทย ผู้แต่ง Hit  
1โลโก้ปกใน
231
2ปกใน
230
3สารจากคณบดี
203
4บทบรรณาธิการ
233
5ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ
229
6สารบัญ
234
7อิทธิพลของหลักปรัชญาการศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
The Influence of Education Philosophy Upon High School Students’ Performance in Bangkok Metropolitan
Krisda Tanchaisak269
8การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบปกติ
สรัญญา ปัญญะสุทธิ์, นพคุณ คุณาชีวะ, วรนุช แหยมแสง และคณะ498
9ความสัมพันธ์และการทำนายคุณลักษณะของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการติดอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี
ขนิษฐา วิเศษสาธร และเจนจิรา จิตรไพบูลย์281
10ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กระบวนวิชาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปทุมพร เปียถนอม264
11แนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน
กัมปนาท บริบูรณ์812
12การศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผู้ช่วยของโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์244
13รูปแบบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21
กมลทิพย์ ทองกำแหง400
14การประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำวุ้นกะทิและลูกชุบเพื่อส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยดุสิตธานีกับชุมชนแหลมทองพัฒนา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 1/2559 โดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค
เมธาพร อิ่นคำ270
15การศึกษาประสิทธิผลของยาพอกเข่าจากเมล็ดลำไยในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
จรัสเดช ไชยทอง, อัมพกา ตุมกา และศศิธร ยอดแย้ม715
16บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 5 กระบวนการคิดและการเขียนร้อยแก้ว
ชาตรี พร้อมเพรียง341

About US

About US Menu

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด