วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Vol.1 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงานทาง วิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณชนในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ เพื่อประกอบการศึกษาอ้างอิงค้นคว้าทางการศึกษา
Hit : 4940
Displaying 1-16 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1โลโก้ปกใน131
2ปกใน136
3สารจากคณบดี114
4บทบรรณาธิการ132
5ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ134
6สารบัญ130
7The Influence of Education Philosophy Upon High School Students’ Performance in Bangkok MetropolitanKrisda Tanchaisak147
8การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบปกติสรัญญา ปัญญะสุทธิ์, นพคุณ คุณาชีวะ, วรนุช แหยมแสง และคณะ355
9ความสัมพันธ์และการทำนายคุณลักษณะของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการติดอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีขนิษฐา วิเศษสาธร และเจนจิรา จิตรไพบูลย์150
10ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กระบวนวิชาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงปทุมพร เปียถนอม158
11แนวทางการพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนกัมปนาท บริบูรณ์577
12การศึกษาแนวทางการพัฒนาครูผู้ช่วยของโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์137
13รูปแบบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21กมลทิพย์ ทองกำแหง216
14การประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำวุ้นกะทิและลูกชุบเพื่อส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยดุสิตธานีกับชุมชนแหลมทองพัฒนา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 1/2559 โดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริคเมธาพร อิ่นคำ165
15การศึกษาประสิทธิผลของยาพอกเข่าจากเมล็ดลำไยในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราจรัสเดช ไชยทอง, อัมพกา ตุมกา และศศิธร ยอดแย้ม488
16บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 5 กระบวนการคิดและการเขียนร้อยแก้วชาตรี พร้อมเพรียง201

กำหนดการออกวารสาร


ฉบับที่ 1

พฤศจิกายน - ธันวาคม, มกราคม

เปิดรับบทความ

กุมภาพันธ์

กองบรรณาธิการตรวจพิจารณารูปแบบและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

มีนาคม - เมษายน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

พฤษภาคม

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์

มิถุนายน

เผยแพร่วารสาร

ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - กรกฎาคม

เปิดรับบทความ

สิงหาคม

กองบรรณาธิการตรวจพิจารณารูปแบบและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

กันยายน - ตุลาคม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

พฤศจิกายน

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์

ธันวาคม

เผยแพร่วารสาร

© 2021  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved