วารสารรามคาแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Vol.3 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)
:: วารสารรามคาแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงาน ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามสาธารณชนในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ เพื่อประกอบการศึกษาอ้างอิงค้นคว้าทางการศึกษา
Hit : 97
Displaying 1-13 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ภาษาไทย ผู้แต่ง Hit  
1ปกใน
3
2สารจากคณบดี
2
3บทบรรณาธิการ
2
4กองบรรณาธิการ
3
5ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ
2
6สารบัญ
4
7การบริหารงานแนะแนวในระดับอุดมศึกษา เพื่อลดภาวการณ์ลาออกกลางคัน ของนักศึกษาจากในช่วงสถานการณ์โควิด-19
The Guidance Administration at the Higher Education to Reduce Student Dropouts During the COVID-19 Situation
อัษฎา พลอยโสภณ14
8การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนชายแดนภาคเหนือ
The Evaluation of Educational Quality for Community Schools in Northern Border Provinces
รุจิร์ ภู่สาระ, นิภา แก้วศรีงาม4
9การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Development of the coaching model focusing on the enhancement of teacher’s learning management competency for media literacy of high school students
น้ำเพชร เทศะบำรุง, ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง, ศศิธร ภู่วาว, มุทิตา เอี่ยมทิพย์, ทศพร แสงรื่น, มาเรียม นิลพันธุ์36
10รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
The Causal Relationship Model of Private School Management for Sustainable Development
กฤชเชาว์ นันทสุดแสวง8
11การมีสติในเด็ก: แนวโน้มงานวิจัยจากการวิเคราะห์บรรณมิติ
Mindfulness in Children: Research Trends from a Bibliometric Analysis
จิรภัทร รวีภัทรกุล, พูลทรัพย์ อารีกิจ, สักกพัฒน์ งามเอก7
12บทปริทัศน์หนังสือ (book review) วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตร
Research Methodology in Curriculum
ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง5
13ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินพิจารณาบทความ
5

About US

About US Menu

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด