วารสารรามคาแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
Vol.2 No.1
::
Hit : 3
Displaying 1-1 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ส่วนหน้า 

กำหนดการออกวารสาร


ฉบับที่ 1

พฤศจิกายน - ธันวาคม, มกราคม

เปิดรับบทความ

กุมภาพันธ์

กองบรรณาธิการตรวจพิจารณารูปแบบและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

มีนาคม - เมษายน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

พฤษภาคม

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์

มิถุนายน

เผยแพร่วารสาร

ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - กรกฎาคม

เปิดรับบทความ

สิงหาคม

กองบรรณาธิการตรวจพิจารณารูปแบบและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

กันยายน - ตุลาคม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

พฤศจิกายน

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์

ธันวาคม

เผยแพร่วารสาร

© 2021  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved